معرفی شاعران معاصر به همت زهرا چشم براه

آهسته سلامی گفت، هوش از سر عالم رفت « اشعاری از علی ولید مغربی ؛ عشرت بنی هاشمی »

شاعر: علی ولیدمغربی مویش که پریشان شد من فاتحه را خواندم تا وارد ایـــــــــوان شد من فاتحه را خواندم آهسته سلامی گفت، هوش از سر عالم رفت از کرده پشیــــمان شد من فاتحه را خواندم آییــــنه جلــــــو بردم تصویــــــر دوتــــایے شد چون زیره به کرمان شد من فاتحه را خواندم جان دست و دلش لرزید […]

شاعر: علی ولیدمغربی

مویش که پریشان شد من فاتحه را خواندم
تا وارد ایـــــــــوان شد من فاتحه را خواندم

آهسته سلامی گفت، هوش از سر عالم رفت
از کرده پشیــــمان شد من فاتحه را خواندم

آییــــنه جلــــــو بردم تصویــــــر دوتــــایے شد
چون زیره به کرمان شد من فاتحه را خواندم

جان دست و دلش لرزید از این همه زیبایی
ایمان که هراسان شد من فاتحه را خواندم

دل مملوءِ از حسّی.. ناب و تک و شـــــیرین شد
این حس که خروشان شد من فاتحه را خواندم

از خانه دلداده رفت و.. دل و جان هم رفت
این مــــاه که پنهان شد من فاتحه را خواندم

*******************************************************

آمدی در شهر، در جایی که دیگر نیستم
در پی آن مـرد شیدایی که دیگر نیستم

در تعجب مانده ام قبل از تنفر می شدی
عاشــق آن بی سراپایی که دیگر نیستم!

چیدمانی از سیاهی، «مرگ» در رؤیای تو
من شدم تصـــویر دنیایی که دیگر نیستم

من سرابم، از سرم تا پا توهم زا شده
در خیال موج دریایی که دیگر نیستم

بی رمق از فرط تکرار ســــــــفرهای دراز
خسته ای از نام آن هایی که دیگر نیستم

*******************************************************

پاییـــــز تمامِ زندگی هامان را
با اینکه مرور بچگی هامان را

رنگی زد و خاطراتِ دلگیر گذاشت
می شُـست تمام خستگی هامان را

*****************************************************

شاعر: عشرت بنی هاشمی

گذر ز کافه ،کمی کافه در نگاهم ماند.
دو چشم پنجره با لطف خود ،پناهم ماند.
ز غنچه ی قدمت شعر من پراز گل شد.
حضورعشق تودر سینه ی پرآهم ماند.
شکار چشم تو چون شد دلم ،دلم لرزید.
کتاب خاطر ذهنم در این گواهم ماند.
دلم نمی کند و سقف کافه شد کوتاه.
جدال بین من و دل زاشتباهم ماند.
چرا نیامده رفتی. زجنگل چشمت.
حضور سبز تودر شعر گاه گاهم ماند.

سروده ی عشرت بنی هاشمی، از کتاب “خنده های پیچ در پیچ همه دیوارها”

************************************************

به همت : زهرا چشم براه