مفهوم کمالگرایی در روانشناسی تربیتی

ابعاد شش گانه کمالگرایی _ دکتر شبنم مشحونی

ابعاد ششگانه كمالگرايي :
فراست و همكاران ( ۸۷۷۱ ) از سازه كمالگرايي به عنوان وضع استانداردهای بالا برای عملكرد به همراه خودارزيابيهای بالا ياد ميكند .
وی سازه كمالگرايي را از یک بعد بررسي ميكند كه شامل :
۱- نگراني افراطي در مورد اشتباهات كه بارزترين ويژگي كمالگرايي هست .
۲- دارا بودن استانداردهای شخصي بالا
۳-ادراک انتظارات بالای والدين
۴-ادراک انتقاد گری بالای والدين
۵-ترديد در مورد كيفيت عملكرد
۶-گرايش به نظم و سازمان يافتگي

كمال نابهنجار با اجتناب از پيامدهای منفي و كمالگرايي به هنجار با دستيابي به نتايج مثبت همراه است . برخي از ابعاد كمالگرايي نظير دارا بودن استانداردهای شخصي بالا ، گرايش به نظم و سازمان يافتگي و بعد خودمدار كمالگرايي به هنجار مرتبط است و برخي از ابعاد كمالگرايي نظير نگراني افراطي در مورد اشتباهات، درک شخصي از انتقادات و انتظارات والدين، ترديد در مورد عملكرد، نگراني افراطي در مورد اشتباهات و بعد جامعه مدار كمالگرايي با كمالگرايي نا به هنجار مرتبط ميباشد.

ويژگيهای افراد كمالگرا :

با مرور بر ادبيات پژوهش هايي كه تاكنون انجام گرفته است مي توان فهرستي از ويژگيهای افراد كمالگرا را در مقايسه باافراد دارای انگيزش پيشرفت بالا نام برد كه شرح و تفضيل آمده است

مقايسه ويژگيهای افراد كمالگرا و پيشرفت گرا :

ويژگيهای افراد پيشرفت گرا

o با پايان پذيرفتن تكاليف به طور مطلوب احساس رضايت ميكنند .

o درازای عملكرد مطلوب به خود يا ديگران پاداش ميدهند .

o انتظارات خوددرصورت عدم دستيابي به موفقيت تعديل ميكنند .

o با اميد به موفقيت برانگيخته ميشوند .

o مهارت سازماندهي مناسبي دارند .

o بلندپروازی كمتری دارند و بيشتر جوانب
امر را ميسنجند .

ویژگی افراد کمالگرا

o در انجام هيچ كاری احساس رضايت نميكنند .

o ارزيابي سختگيرانِ ای از اعمال خوددارند .

o انتظارات بالا دارند و اغلب شكست را پيش بيني ميكنند .

o با ترس از شكست برانگيخته ميشوند . o مهارت سازماندهي و برنامه ريزی ضعيفي دارند

o بلندپروازی را نوعی ارزش ميدانند.
******************************

منابع
*بشارت، محمد علی. (۳۱۳۱). بررسی رابطه کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزان. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، شماره ۱۳: صص ۳-۳۱٫
*جمشیدی، بهنام، حسین چاری، مسعود، شهربانو، حقیقت، رزمی، محمدرضا(۱۳۸۷)، «اعتبار یابی مقیاس جدید کمالگرایی»، مجله علوم رفتاری، دوره ۳، شماره ۱
*شاهرخی مسلم، نصری صادق(۳۱۱۱)، «بررسی ارتباط کمالگرایی و اضطراب امتحان با اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان»، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی. دوره ۳۱ شماره ۲ از صفحه ۳۶۱ تا صفحه ۳۳۱
*شیخی، محسن، فتحآبادی، جلیل و حیدری، محمود(۳۱۱۲)، «ارتباط اضطراب، خودکارآمدی و کمالگرایی با اهمالکاری در تدوین پایاننامه»، فصلنامه روانشناسان ایرانی،۱(۱۱)، ۲۱۶-۲۳۱
*طباطبایی، سید موسی. (۳۱۳۶). بررسی ارتباط بین شیوههای اسناد علی و خودپنداره و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستانهای شهر سمنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
Hewitt, P.I. Gaelian, C.F. Flett, G.L. & Sherry, S.B. (2002). Perfectionism in children, associations with depression, anxiety and anger. Personality and Individual Differences, 22, 9001-9009.
Frost, R. O. & Marten, P. Lahart, C. & Rosenblate, R. (9110). The dimensions of
************************
تهیه و تدوین‌: دکتر شبنم مشحونی

تنظیم‌:‌ رامک تابنده