طرح ضربتی انرژی اروپا برعلیه روسیه

اتحادیه اروپا در تلاش برای رهایی از وابستگی به انرژی روسیه

اتحادیه اروپا در تلاش برای رهایی از وابستگی به انرژی روسیه یک بسته گسترده سیصد میلیارد یورویی برای صرفه‌جویی و تولید انرژی‌های...

اتحادیه اروپا در تلاش برای رهایی از وابستگی به انرژی روسیه یک بسته گسترده سیصد میلیارد یورویی برای صرفه‌جویی و تولید انرژی‌های پاک تا سال ۲۰۳۰ پیشنهاد کرده است.

قرار است این پیشنهاد با رای پارلمان و نظر کشورهای اتحادیه مورد بررسی و اجراقرارگیرد.تصمیمی که تا حدود زیادی از وابستگی  یه انرژی وسوخت ارزان روسیه کاهش خواهد داد.