خبر، جرایم تخلف رانندکی در آلمان

جرایم تخلف رانندگی در آلمان افرایش یافت

مهم‌ترین تغییرات اعمال شده در قوانین راهنمایی و رانندگی که جدیدا در سراسر آلمان اعمال شد....

‍ به گزارش سرویس خبری رسانه ایرانیان اروپا و به نقل از منابع موثق جرایم تخلف رانندگی در آلمان افرایش یافت
بر اساس همین گزارش مهمترین تغییرات اعمال شده در قوانین راهنمایی و رانندگی که جدیدا در سراسر آلمان اعمال شد.

توقف روی مسیر دوچرخه مطلقا ممنوع شد و ۵۵ تا ۱۰۰ یورو جریمه و یک امتیاز منفی.

هنگام سبقت از دوچرخه‌ها، پیاده‌ها و اسکوترهای برقی در داخل شهر باید ۱/۵ متر و خارج از شهر ۲ متر فاصله را حفظ کرد.

حرکت در خط ویژه (مسیر خودروهای امداد) از امروز با راه ندادن به خودروهای امداد برابر است و از ۲۰۰ تا ۳۲۰ یورو جریمه و ۲ امتیاز منفی به همراه خواهد داشت.

در داخل شهر اگر ۲۱ کیلومتر بر ساعت بیش از سرعت مجاز رانندگی کنید، علاوه بر ۸۰ یورو جریمه و یک امتیاز منفی، یک ماه هم محرومیت از رانندگی.

در خارج از شهر ۳۶ کیلومتر بر ساعت بیش از سرعت مجاز برانید، همان بار اول یک ماه محرومیت از رانندگی .

جریمه‌های سرعت غیرمجاز هم در شهر و هم خارج از شهر دوبرابر شده‌اند:
داخل شهر: ۱۰ کیلومتربرساعت بیش از سرعت مجاز: ۳۰ یورو جریمه، ۱۵ کیلومتربرساعت بیش از سرعت مجاز ۵۰ یورو جریمه و ۲۰ کیلومتربرساعت بیش از سرعت مجاز ۷۰ یورو جریمه دارد.
خارج از شهر: ۱۰ کیلومتربرساعت بیش از سرعت مجاز: ۲۰ یورو جریمه، ۱۵ کیلومتربرساعت بیش از سرعت مجاز ۴۰ یورو جریمه و ۲۰ کیلومتربرساعت بیش از سرعت مجاز ۶۰ یورو جریمه دارد.

پارک دوبل ۵۵ یورو جریمه به همراه دارد. پارک کردنی که خطری برای کسی ایجاد کند یا مسیر کسی را ببندد ۱۱۰ یورو جریمه و یک امتیاز منفی به همراه دارد.

پارک کردن در پارکینگ ویژه معمولان به جای ۳۵ یورو ۵۵ یورو جریمه دارد.

جریمه‌های پارک کردن بدون کارت پارک هم دو برابر یا بیشتر شده است.
گرفتن حق تقدم از دیگران به جایی ۲۰ یورو ۴۰ یورو جریمه دارد و اگر کسی به خطر بیفتد تا ۱۴۰ یورو.

ویراژ دادن و نمایش غیرضروری خودرو با سروصدا و آلودگی غیرضروری (Auto-Posing) به ۱۰۰ یورو رسیده.

تنظیم‌:رامک تابنده