اردن برای اولین بار به فینال آسیا رسید

اردن برای اولین بار به فینال آسیا رسیده و آنها به خاطر این اتفاق بزرگ سر از پا نمی‌شناسند…

اردن برای اولین بار به فینال آسیا رسیده و آنها به خاطر این اتفاق بزرگ سر از پا نمی‌شناسند…