محدودیتهای کرونا اسپانیا

اسپانیا اعلام کرد که برخی از گواهی واکسن ها بعد از اول فوریه فاقد اعتبار خواهد بود

اسپانیا اعلام کرد که برخی از گواهی واکسن ها بعد از اول فوریه فاقد اعتبار خواهد بود

اسپانیا اعلام کرد که برخی از گواهی واکسن ها بعد از اول فوریه فاقد اعتبار خواهد بود

به توصیه کمیسیون اروپا، برخی از گواهی واکسن ها از اول فوریه بی اعتبار شده و تنها گواهی هایی دارای اعتبار خواهد بود که نشان دهد دارنده آن ظرف ۲۷۰ روز گذشته کاملاً واکسینه شده است. یعنی اگر فرد آخرین دوز خود را ۹ ماه پیش زده باشد، نیاز به تزریق بوستر (دوز سوم) دارد تا حق ورود به کشور اسپانیا را داشته باشد. دوز بوستر هم باید ۱۴ روز قبل از سفر تزریق شده باشد. از اول ژانویه ۲۰۲۲، به منظور سفر به اسپانیا با گواهی واکسن، باید گواهی توسط مقامات دارای صلاحیت کشور مبدا، حداقل ۱۴ روز بعد از تاریخ دریافت آخرین دوز، صادر شده باشد. علاوه بر داشتن گواهی های واکسیناسیون معتبر، لازم است که فرد سفر کننده به اسپانیا، فرم کنترل بهداشتی را قبل از شروع سفر تکمیل کند، که نباید بیشتر از ۴۸ ساعت از سفر به کشور باشد. هر فرم برای یک سفر پیوست می شود و قابل استفاده مجدد نیست. درحالیکه مسافرین لیست ریسک (شامل اتحادیه اروپا و کشورهای شنگن)، نیازی نیست سند اضافی را در هنگام پاسپورت واکسیناسیون معتبر ارائه کنند، اما افراد از مناطق پُر ریسک، صرفنظر از وضعیت واکسیناسیون خون، باید قبل از ورود به کشور تست بدهند.