اشعار شاعران پارسی زبان

اشعار شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا

ازهمان شبی که هوس جانانه درجان من پل میزد به خلوت ِدل خواسته ای در فراسوی باور...

به عصر حجر بر میگردم
به آن وقتها که معنای سنگ را درک کرده بودند
برای فهمیدن لطافت

به آن زمان که اندامهای زنانه
هدف هیچ اندیشه ی لاکرداری
قرار نمی گرفت

به عصر حجر بر می گردم
به آن وقتها
که آویختن گلی به گیسو
زیباترین تابلوی جهان بود
و زنان باابروهای هلالی و باریکشان
دلبری می کردند

به عصر حجر بر می گردم
به آن روزها که هیچ قلبی سنگی نبود

#معصومه موسوی

*****************************
به راستی او
نیمه ی دیگرخدابود،

ازهمان شبی که             
 هوس جانانه درجان من
پل میزد به                         
خلوت ِدل خواسته ای در
فراسوی باور…

آه …
چه کسی میداند؟!
بهشت هم سوزنده خواهدبود!!

بارها وبارها،
طعم غسل آتشش را
به دندان کشیدم!

#صبا_پورنگار

***************************
تهیه :پروا پاچیده
تنظیم : رامک تابنده