شعر

اشعار “طاهره مقتدری”و”مهین نظیفی” شاعران مخاطب رسانه ایرانیان اروپا

با شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا

توقع نداشته باش
این اسکله به تنهایی منجر نشود
توقع نداشت باش
حال ساختمان های بی رویه خوب باشد
توقع نداشت باش
من زنی در آشپزخانه باشم
بی پله ی برگشت به دریا
توقع نداشته باش از دیوار کوب ها
بارور شده باشم
شکم انداخته
تاخته به مادیان های وحشی
چند وقتی ست
وقتی هوای دریا می کنم
ویار برم می دارد
ماهی شوم
بپرم از اسکله پایین
من مرگ را
سالها پیش کنار گذاشته ام
تا متولد شوم به زندگی سگی
در اتاق هایی که منتهی به تنهایی می شوند

#طاهره_مقتدری

 


**

لقمه ام پر از خاک و شن شد
کسی قفل دهانم را نچرخاند
حسرت
پروانه ای یست‌
منتظر پرواز
پشت پنجره های طاقی شکل دلم
حتی طاقتم به کُما رفته
و دست و پایم خشتی خشک
آنقدر خشک
که صلیبی شده اند
آویزان کنار اسپند های تزیینی روی دیوار

دلگیرم از خورشید
که برای نتابیدنم اصرار میکند
دلگیرم از بیش فعالی ابرهایی
که‌ حوالی چشمانم می بارند
دلگیرم از درختچه ی رز ِ چهارده ساله ی
پا به سن بلوع
که تیغ ها یش آرزوها یم را بغل کرده
و به جای غنچه
غم میدهد

فصل پنجم سریالی هستم
که تکراری بودن
به بدنه ام سنجاق
و من تمام قد واقعیت را به تماشا ایستاده ام
کاش سرنوشت خانه ای بود
که‌ می کوبیدند
و از نو می ساختند#مهین_نظیفی

 

دبیر شعر و سرویس رسانه : احسان امیری