اطلاعات حقوقی

اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی ،وکیل پایه یک -تابعیت و اقامت،

هرکشوری متعهد و ملزم است ازحقوق اتباع خود درداخل یا خارج از کشور دفاع کند. تبعه یک کشور درخارج از کشور خود ممکن است مورد تضییع حق در زمینه های مختلف گردد که دولت متبوع وی باید به کمک او شتافته و از وی جهت اعاده حقوقش دفاع نماید...

ادامه‌ی بحث تابعیت…

تابعیت یک شناسه است برای تشخیص موارد زیر:

۱ تعیین کشور حامی

هرکشوری متعهد و ملزم است ازحقوق اتباع خود درداخل یا خارج از کشور دفاع کند. تبعه یک کشور درخارج از کشور خود ممکن است مورد تضییع حق در زمینه های مختلف گردد که دولت متبوع وی باید به کمک او شتافته و از وی جهت اعاده حقوقش دفاع نماید

۲ در قانون کشورهای تابع نظام حقوقی رمی ژرمنی مانند فرانسه و آلمان و بسیاری از کشورهای اروپایی، احوال شخصیه اتباع بیگانه تابع قانون ملی تبعه مذکوراست لذا اسناد تابعیت و ارائه ان به مقامات دولت میزبان،موجب برخورداری وی از حمایت قانون ملی است.

این ها مهمترین آثار تابعیت است که البته آثار دیگری هم دارد.

۳ بعضی افراد دارای تابعیت های مضاعف هستند مانند بیشتر ایرانی های مقیم آمریکا و اروپا

دراین مورد چنانچه وارده دعوای حقوقی شده و دادگاه مبنای رسیدگی و صدور رای را تابعیت میداند ،تابعیتی مورد قبول دادگاه خواهد بود که فرد مدت بیشتر با آن زندگی و کار کرده باشد.

.