نوع مرگ از دیدگاه حقوقی

اطلاعات حقوقی- انواع مرگ – دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک

بجای مرگ ظاهری عبارت مرگ ناقص راباید بکاربرد.دراین نوع مرگ،بعضی از ارگان های حیاتی...

 

مرگ از دید حقوقی

آیا میدانید مرگ بر چند نوع است ؟
مرگ از منظر حقوقی :

مرگ ناقص :

بجای مرگ ظاهری عبارت مرگ ناقص راباید بکاربرد.دراین نوع مرگ،بعضی از ارگان های حیاتی ازکار می افتند و شخص موقتا قادر به حرکت و تشخیص موقعیت خود نیست و دردی هم احساس نمی کند.مانند بیهوشی و کما.

مرگ کامل :

مرگ کامل هنگامی است که همه ارگان های حیاتی از بین می رود و تنفس بطور کامل متوقف می شود.

مرگ مغزی :

یکی از شایع ترین مرگ های ناقص،مرگ مغزی است.این پدیده مربوط به آسیبی است که در اثر تصادف،کتک کاری و در موارد زیادی تحریک تحقیر آمیز عصبی برمغز وارد و آن را از کار می اندازد.در این وضعیت سایر ارگان های حیاتی فعال هستند اما مغز هیچگونه فعالیتی ندارد و بیمار ابتدا بیهوش و سپس به کما میرود.ادامه زندگی او بصورت زندگی گیاهی است و طول مدت آن پس از کما بستگی به مراقبت های ویژه دارد.اگر کسی چنین آسیبی وارد کند و شخص آسیب دیده نهایتا فوت کند،قتل عمدی انجام داده و مستوجب قصاص است.البته اگر بدون قصدانجام داده باشد مستوجب حبس و پرداخت دیه خواهد بود.

تفاوت فوت و مرگ :

فوت معمولا ناشی از یک بیماری یا حادثه ای است که کسی غیر از متوفا در آن دخالتی ندارد.

قتل معمولا ناشی از اقدام کشنده شخصی غیراز متوفی است که ممکن است عمدی یا غیر عمدی باشد.

اقدام کشنده ممکن است مادی یامعنوی باشد.معنوی هنگامی است که اقدام کشنده بصورت غیرمادی است و باحرکات یاگفتار شفاهی به وجدان،روان و اعصاب شخص حساسی آسیب وارد می کند.

اقدام کشنده مادی هنگامی است که به ارگان های حیاتی شخص با وسیله مانند سلاح سرد یا گرم ویابدون سلاح مثلا بامشت یالگد آسیب جدی وارد می شود.

 

دکتر حسن سعدی : دکترای حقوق و وکیل پایه یک