اطلاعات حقوقی

اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی (تبدیل تعهد)

 تبدیل تعهد

در موارد زیادی مردم بخاطر منافعی که قصد تحصیل آن را دارند،تعهداتی بعهده می گیرند.مثلا شخصی اتومبیل دوستش را قرض میگیرد که کاری انجام دهد یا به جایی سفر کند.درقبال آن متعهد میشود اتومبیل  را سالم به صاحبش برگرداند و اگر اتفاقی افتاد و خسارتی به آن وارد شد جبران کند.اما دوست دیگری پس از قول و قرار های فوق باصاحب اتومبیل صحبت می کند و جبران خسارت احتمالی خود رورا بعهده می گیرد.حال اگر راننده تصادف کرد و به اتومبیل خسارتی وارد شد،شخص راننده مسولیتی برای جبران خسارت ندارد و این کاربه عهده دوستی است که جبران خسارت را بعهده گرفته است.

 

دکتر حسن سعدی

دکترای حقوق و

وکیل پایه یک دادگستری