سرویس اطلاعات حقوقی

“اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”

اگرکسی متعهد به انجام کاری یاپرداخت وجهی بشود در مهلت مقرربایستی به تعهدخود...

تبدیل تعهد

اگرکسی متعهد به انجام کاری یاپرداخت وجهی بشود در مهلت مقرربایستی به تعهدخود عمل کند درغیر اینصورت متعهدله یعنی کسی که تعهد بنفع او برقرارشده می تواند به دادگاه مراجعه و الزام متعهدرا به ایفای تعهد مذکور باضافه خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد و هزینه دادرسی

بخواهد.دادگاه نیز خواسته اورا اجابت می کند.

اماگاهی شخص ثالثی وارد قضیه می شود و اجرای تعهدمذکور را بعهده میگیرد یا متعهد از شخص ثالثی درخواست می کند که تعهد اورا انجام دهد.اگر ذینفع قبول کند که تعهد شخص اول را ایفاکند،متعهداولی بری الذمه می شود.یعنی دیگر الزامی به ایفای تعهد یادشده ندارد.این عمل را تبدیل تعهد گویند.