اطلاعات حقوقی

اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی “دکترای حقوق و وکیل پایه یک”

عنوان حقوقی بدین نحو است که دونفر در یک مال شریک باشند و یکی از شرکا سهم خودرا به شخص ثالثی بفروشد.به موجب...

اخذ به شفعه.

این عبارت و عنوان حقوقی بدین نحو است که دونفر در یک مال شریک باشند و یکی از شرکا سهم خودرا به شخص ثالثی بفروشد.بموجب ماده۸۰۸قانون مدنی ایران به شریک فروشنده حق میدهد که ثمن معامله یعنی قیمتی که فروشنده از خریدار گرفته را به وی یعنی خریدار بپردازد و سهم شریک سابق را تملک کند.دراین صورت نه فروشنده نه خریدار حق اعتراض ندارند

شاد باشید