نحوه تقسیم اموال

“اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”

اگر مالی دراثر تقسیم،ارزش خودرا از دست بدهد .مثلا خانه ای بین وراث مشترک است اما اگر تقسیم شود سهم هر یک ۲ متر مربع خواهد شد که به درد هیچیک نمی خورد.بنابراین...

سلام

بحث امروز مربوط به نحوه تقسیم اموال مشترک است.در موارد زیادی افراد مالی را مشترکا خریداری می کنند یا کلایی را مشترکا میسازند و در میانه کار دچار اختلاف می شوند.در این مورد حل اختلاف از طریق تقسیم مال مذکور انجام می شود.
تقسیم به اشکال مختلف صورت می گیرد که مهمترین آن تقسیم عین مال و فروش مال و تقسیم قیمت آن بین شرکاست.
الف. اگر مالی دراثر تقسیم،ارزش خودرا از دست بدهد .مثلا خانه ای بین وراث مشترک است اما اگر تقسیم شود سهم هر یک ۲ متر مربع خواهد شد که به درد هیچیک نمی خورد.بنابراین به دستور دادگاه خانه فروخته می شود و قیمت آن بین شرکا تقسیم می شود.
ب . تقاضای تقسیم از ناحیه یکی از شرکا مطرح می شود اما بقیه یا تعدادی از آن ها مخالف تقسیم هستند دراینصورت اگر امکان جدا کردن سهم متقاضی با بقای سهم سایر شرکا وجود داشته باشد،به همین نحو تقسیم می شود در غیر این صورت به دستور دادگاه ملک تقسیم می شود البته بنحوی که هیچیک از شرکا متضرر نشود.اگر احتمال ضرر هریک از شرکا باشد دادگاه دستور فروش ملک و تقسیم قیمت آن را می دهد.
در هرصورت هنگام فروش ملک هریک از شرکا دارای اولویت خرید هستند.