اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی

اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی – دکترای حقوق و وکیل پایه یک

اصولا هر حکومتی متعلق به مردمی است که آن را تشکیل داده اند.مردم بدون...

نکاتی درباره تضمینات اعلامیه جهانی حقوق بشر

ابتدا باید توجه داشت که بلحاظ کمبود های موجود در این اعلامیه ، ازجمله فقدان ضمانت اجرایی مقررات، دو میثاق جهانی برای تکمیل آن تصویب گردید.اولین میثاق شامل یک مقدمه و۳۱ ماده تحت عنوان میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تاریخ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مطابق با ۲۵/۹/۱۳۴۵ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بتصویب رسید و حدود دوسال بعد یعنی ۱۵/۱/۱۳۴۷ توسط نماینده دولت ایران امضاء و درسال ۱۳۵۱بتصویب مجلس شورای ملی و درسال ۱۳۵۴ مصوبه مجلس شورای ملی به تایید مجلس سنا رسید و جزءقوانین لازم الاجرای ایران قرار گرفت.

پس از آن میثاق دوم تحت عنوان میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با یک مقدمه و ۵۳ ماده در۱۶دسامبر۱۹۶۶ و همزمان بامیثاق اول بتصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و با تصویب آندر سال ۱۳۴۷ در مجلس شورای ملی و در سال ۱۳۵۱ در مجلس سنا، این میثاق هم قدرت قانونی و اجرایی در ایران یافت.بعدا درمورد این دو میثاق بحث خواهیم کرد.

اینک چند مورد از مهمترین حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را بعرضمیرسانم:

الف- حق مشارکت در حکومت

اصولا هر حکومتی متعلق به مردمی است که آن را تشکیل داده اند.مردم بدون حکومت قابل تصور است اما حکومت بدون مردم نه. بنابراین همانطور که مردم شایستگی تشکیل حکومت را دارند،حق مشارکت در ساز و کارها و بویژه قدرت نهفته در آن را نیز دارند.بر همین مبناماده ۲۱ اعلامیه مقرر داشته است:

۱ –هرکس حق دارد که در حکومت کشور خود مستقیما یا بواسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند مشارکت کند

۲ – هرکس حق دارد که برابر با دیگران به خدمات عمومی کشور خود دسترسی داشته باشد

۳ – اراده مردم اساس اقتدار حکومت است. این اراده باید از طریق انتخابات ادواری و سالم با برخورداری عموم از حق رای متساوی و استفاده از آراء مخفی یا روش های رای گیری آزاد همانند آن ابراز گردد.

این حقوق اختصاص به کشور یا ملت خاصی ندارد بلکه همه مردم جهان از آن باید برخوردار باشند.

 

دکتر حسن سعدی : دکترای حقوق و وکیل پایه یک حقوقی