اطلاعات حقوقی-سرمایه‌گذاری

اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی -“سرمایه گذاری”

بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی(افراد یا شرکت ها) جهت مشارکت در سرمایه گذاری از...

بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی(افراد یا شرکت ها) جهت مشارکت در سرمایه گذاری از طریق رسانه های مختلف فراخوان می دهند و بسیاری از افرادی که سرمایه ای دارند ولی در امور تجاری نمی توانند شخصا اقدام کنند، سرمایه خودرا دراختیار اشخاص یا شرکت های مذکور قرار می دهند تا بعنوان شریک در امور تجاری که قبلا و در فراخوان مشخص شده فعالیت کنند. دراین صورت امور تجاری را شخص یا شرکت دعوت کننده انجام می دهد و نهایتا و درپایان مدت معینی سود حاصل از این تجارت را به نسبتی که در قراردادذکر شده بین طرفین تقسیم می شود.این کار را مضاربه می نامند.چون این عمل درهمه جای دنیا انجام می شود، طرفداران بسیاری هم دارد و گاهی متاسفانه سوء استفاده هایی هم صورت می گیرد تا آنجا که ممکن است کل سرمایه تلف شود.

بنابراین کسی که فقط در سرمایه شریک می شود چون در عملیات تجاری حق دخالت ندارد بایستی بسیار دقت کند و سرمایه خودرا به کسی بسپارت که معتبر و متخصص امور تجاری باشد:درقانون مدنی ایران سرمایه گذار را مالک و شریک تجاری را مضارب و اصل این کار را مضاربه می گویند.از ماده ۵۴۶ تا۵۶۰ این قانون مسائل مهم مضاربه را توضیح داده که در بحث آینده به آن ها می پردازیم.

 

دکتر حسن سعدی :  دکترای حقوق و وکیل پایه یک