اطلاعات حقوقی

اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی

اهمیت سند در روابط حقوقی. برای اثبات هر ادعایی در دادگاه ها باید دلیلی ارائه شود...

سند و اهمیت آن در روابط حقوقی

برای اثبات هر ادعایی در دادگاه ها باید دلیلی ارائه شود که قاضی اطمینان یابد ادعای مطرح شده درست و قانونی است.بنا براین هردلیلی که مستند اثبات یک ادعاست باید دو ویژگی داشته باشد که عبارتند از درستی و قانونی بودن.یعنی اینکه دلیل مذکور اصالت داشته باشد و مثلا مجعول نباشد و اینکه در چهارچوب قانون تنظیم شده باشد. مثلا دلائلی که برای معاملات غیر مجاز تنظیم می شوند اثر قانونی ندارند بنابراین دلیل مذکور باید هم قانونی باشد هم مخدوش و مجعول نباشد تا بتوان از آن برای اثبات یک ادعا دردادگاه استفاده کرد.دلائلی که برای اثبات یک ادعا مورد قبول دادگاه است عبارتند از:
. اقرار
. اسناد
. گواهی
. نظر کارشناس
. سوگند
ازمیان همه این دلائل اقرار حرف اول را می زند کا البته باید مطابق قانون بوده و اینکه اقرارکننده از نظر روانی و علانی بداند که به چه چیزی اقرارمی کند.
بعداز آن سند بسیار مهم و تاثیر گذاراست.سند عبارت است از نوشته ای است که نشان می دهد دو یا چند نفر درمقابل دو یا چند نفر دیگر توافقاتی کرده اند و برای اجرای آن توافقات شرایط و حقوق و تعهداتی را درنظر گرفته و آن را مکتوب و امضاء نموده اند.
سند بر دو قسمت است .سند عادی و سند رسمی
سند عادی مدرکی است که اشخاص حقیقی بدون داشتن سمت اداری مربود به آن مدرک ،تنظیم کرده باشند.سند رسمی آن است که ماموران و ادارات رسمی و دولتی تنظیم کرده باشند.در مورد سند رسمی هیچ اعتراض غیراز ادعای جعل پذیرفته نیست اما درمورد سند عادی علاوه بر ادعای جعل می توان ادعای انکار و تردیدهم کرد.نکته مهم این است که بلحاظ اهمیت سند دراثبات ادعا باید در تنظیم ان دقت لازم را بعمل آورد و بهتر آن است که پیش از امضاء هر سندی با وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مشاوره کرد.اسنادی که بدون دقت و بدون مشاوره با حقوقدان تنظیم می شوند گاهی موجب نابودی یک زندگی می گردد.

 

اطلاعات حقوقی

با دکتر حسن سعدی

دکترای حقوق و

وکیل پایه یک دادگستری