اطلاعات حقوقی

اطلاعات حقوقی- جزای جرم مامورین قلابی-“دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”

“جزای جرم مأمورین قلابی”

گاهی افرادی جهت فریب مخاطب، خودرا به دروغ مامور دولت معرفی و اعمالی انجام می دهند که موجب خسارات مادی و معنوی برای مخاطب می شود.درحقیقت چنین فردی بدون مجوز قانونی مبادرت به انجام اعمالی می نمایند که درحوزه صلاحیت و اختیارات ماموران دولتی است. مثلا شخصی لباس پلیس راهنمایی را می پوشد و در معابر و چهار راه ها اقدام به جریمه رانندگان یا توقیف اتوموبیل آنان می نماید درحالی که دراستخدام اداره راهنمایی و رانندگی نیست. یا اینکه جهت انتقال یک سند رسمی درغیاب صاحب سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و بجای مالک، سند انتقال را امضاء می نماید و از این طریق مرتکب کلاهبرداری می شود .چنین فردی جاعل و عمل وی جعل سند است.

درهمه کشورهای جهان برای چنین افرادی مجازات تعیین گردیده است. درایران بموجب مواد ۵۵۵تا ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی برای افرادی که چنین جرائمی مرتکب می شوند مجازات های حبس از ۶ماه تا دوسال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال یا هردو مجازات(برحسب مورد) تعیین گردیده است.

بنا براین لازم است که در برابر فردی که خودرا مامور دولت معرفی می کند،کارت شناسایی و حکم ماموریت مطالبه شود و در مورد تنظیم و امضای اسناد اعم از رسمی یا عادی نیز حتما کارت شناسایی معتبر مطالبه و مشاهده شود.

 

دکتر حسن سعدی : دکترای حقوق و وکیل پایه یک