اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی

“اطلاعات حقوقی _ ضمانت _ دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”

اگر برای آزادی متهم ملکی را به وثیقه گذاشته باشند،در صورت عدم معرفی متهم به مرجع قضایی،ملک مذکور بنفع...
  • سلام.

بحث حقوقی این هفته مربوط به ضمانت است.
هم در امور حقوقی،هم در امور کیفری ضمانت یکی از مطالب مهمی است که در هریک از زمینه های فوق مقررات ویژه ای دارد.

 

هدف از صمانت در امور کیفری این است که متهم پرونده پس از تحقیقات در دادسرا چنانچه اتهامش خیلی سنگین نباشدبا قرار کفالت یا تودیع وثیقه به زندان نرود تا زمانی که رای نهایی در دادگاه کیفری در مورد اتهامش صادر شود.رای نهایی ممکن است مبتنی بر بی گناهی یا مجرمیت صادر شود.در دادسرا پس از صدور قرار آزادی بقید معرفی کفیل یاتودیع وثیقه اگر متهم کفیل معرفی کند یاوثیقه تودیع کند،تازمان صدور رای نهایی باز داشت نخواد شد.کسی که از چنین متهمی کفالت میکند درحقیقت ضامن حضور متهم در دادسرا یا دادگاه، برحسب مورد،خواهد بود.اگر مرجع قضایی متهم را احضار کند ولی متهم خودرا معرفی نکند،کفیل باید وجه الکفاله را بپردازد.اگر برای آزادی متهم ملکی را به وثیقه گذاشته باشند،در صورت عدم معرفی متهم به مرجع قضایی،ملک مذکور بنفع دولت مصادره می شود.
درمورد امور حقوقی مانند اخذ وام از بانک ها،کسی که ضامن بدهکار جهت باز پرداخت تسهیلات می شود،اگر بدهکار از بازپرداخ امتناع کند،ضامن باید تسهیلات مذکور را باز پرداخت کند و پس از تصویه حساب با بانک،علیه بدهکار اقامه دعوی کند.
شاد باشید.

 

https://instagram.com/iranian_europe_news?igshid=ZDdkNTZiNTM=