اطلاعات عمومی حقوقی ایران مخصوص ایرانیان دوتابعیتی

اطلاعات وپرسش وپاسخ های حقوقی ایران،مناسب افراد دوتابعتی ایرانی-اروپایی با مسعود خیرخواهان

آثار تحصیل تابعیت

 

مسعود خیرخواهان
کارشناس حقوقی

کارشناسی ارشد حقوقی عمومی

    ‌                        عضو مرکز وکلاممکن است شخصی در پی درخواست تابعیت ایرانی و موافقت دولت ایران با آن، به تحصیل تابعیت ایران نائل شود. حال مسأله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود، این است که تحصیل تابعیت ایران از سوی پدر (یا شوهر) چه تأثیری بر تابعیت سایر اعضای خانواده (فرزندان یا زوجه) وی دارد ؟

۱) آثار تحصیل تابعیت پدر نسبت به اولاد

نسبت به اولاد کبیر: مطابق قانون، تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد کبیر وی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، مؤثر نیست.
زیرا افراد مزبور به حد رشد عقلی و فکری رسیده‌اند و تحت ولایت پدر خود قرار ندارند و دارای استقلال هستند. به همین دلیل لزومی ندارد که دارای تابعیتی هماهنگ با سایر اعضای خانواده باشند.

نسبت به اولاد صغیر: هرگاه شخصی تغییر تابعیت دهد و به تابعیت ایران در‌آید و صاحب فرزندان صغیری باشد، این فرزندان نیز به تبع پدر، تغییر تابعیت می‌یابند و به تابعیت جدید پدر (ایران) پذیرفته می‌شود.

۲) آثار تحصیل تابعیت زوج نسبت به زوجه

همسر شخصی که تابعیت ایرانی تحصیل کرده است، نیز به عنوان تبعه ایرانی شناخته می‌شود اما زوجه ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، می‌تواند اظهاریه کتبی مبنی بر پذیرش تابعیت مملکت سابق شوهر خود را به وزارت امور خارجه تسلیم کرده و به تابعیت سابق شوهر خود بازگردد.

‌قانونگذار ایرانی، به این دلیل اقدام به وضع این قانون کرده است که بدون اختیار زن خارجی و تنها به جهت تبعیت او از شوهر، برایش محدودیتی ایجاد نکند لذا بر اساس ماده فوق‌الذکر، اگر زوجه بخواهد، می‌تواند به تابعیت سابق شوهر خود رجوع کند.

۳ ) آثار ترک تابعیت نسبت به اولاد

اطفال اشخاصی که بر طبق قانون اقدام به ترک تابعیت ایران کرده‌‌اند، اعم از اینکه اطفال اشخاص مزبور، صغیر یا کبیر باشند، از تابعیت ایران خارج نشده و ایرانی محسوب می‌شوند؛ مگر اینکه اجازه هیات وزیران شامل حال آنان هم باشد.

این شرایط عبارت است از اینکه ترک‌کننده تابعیت ایرانی، زن بی‌شوهر باشد؛ فرزندان او به سن ۱۸ سال تمام نرسیده یا به جهات دیگر محجور و بدون پدر و جد پدری باشد و نیز اینکه در اجازه هیات وزیران به آن تصریح شده باشد.

۴) آثار ترک تابعیت نسبت به زوجه

زوجه شخصی که تابعیت ایران را ترک کرده است، همانند فرزندان آن شخص از تابعیت ایران خارج نمی‌شود، مگر اینکه اجازه هیأت وزیران شامل حال او نیز باشد.

‌قانونگذار ایرانی تابعیت ایرانی زوجه را در این حالت باقی دانسته است و تنها در صورتی امکان ترک تابعیت زوجه وجود دارد که این امر در تقاضانامه شوهر مبنی‌ بر ترک تابعیت درج شود و هیأت وزیران نیز این امر را اجازه دهد.