حقوق بشر

“اعلامیه حقوق بشر _ دکتر فرزانه رحمتی مدرس دانشگاه و روابط بین الملل”

در مخاصمات مسلحانه، کلیه اقدامات امکان پذیر را برای را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که به علت مخاصمات مسلحانه در معرض آسیب قرار می گیرند به عمل خواهند آورد...

اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ نیز منبع دیگری برای پیمان حقوق کودک بود، زیرا این اعلامیه، تمام انسانها را بدون توجه به ویژگیها شامل می شود که طبعا کودکان را نیز در بر می گیرد.(قهرمانی پور۱۳۸۳: ۸۴-۶۷) کنوانسیون حقوق کودک از یک مقدمه و ۵۴ ماده که در سه بخش بیان شده، تشکیل گردیده است. در بخش اول که بیشترین مواد کنوانسیون (ماده ۱ تا ۴۱) به آن اختصاص یافته، به تعریف کودک و انواع حقوق و تعهد دولت های عضو برای رعایت آن حقوق پرداخته شده است. بخش دوم کنوانسیون هم از ماده ۴۲ تا ۴۵ را شامل می شود، که در آنها به سازوکارهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون و چگونگی تشکیل و ترکیب و نحوه عمل کمیته حقوق کودک به عنوان نهاد ناظر بر اجرای مقررات این کنوانسیون توجه شده است. بخش سوم کنوانسیون نیز شامل مواد ۴۶ تا ۵۴ می باشد که مقرراتی را درباره نحوه امضاء، تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط و خروج از کنوانسیون مقرر نموده است).مهرپور،۱۳۹۶:۱۳۶) مهمترین مواد کنوانسیون که اشاره به وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه را دارد مواد ۳۸ و ۳۹ می باشد.
۲-۱-۳ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک:
در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان کیفری استخدام و بکارگیری کودکان به عنوان سرباز جنگی که در ماده ۷۷ نخستین پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو آمده بود، به عنوان جنایت جنگی تلقی شده است.( شریعت باقری،۱۳۹۳:۱۵)
-کشورهای عضو متعهد می شوند که هنگام مخاصمات مسلحانه ای که با کودکان ارتباط پیدا می کند مقررات حقوق بشر دوستانه قابل اعمال را محترم بشمارند و احترام به مقررات مذکور را تضمین کنند.
-کشورهای عضو کلیهی اقدامات امکان پذیر را به عمل خواهند آورد تا تضمین کنند که اشخاصی که به سن ۱۵ سالگی نرسیده اند در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته باشند.
-کشورهای عضو از پذیرش اشخاصی که به سن ۱۵ سالگی نرسیده اند در نیروهای مسلح خود اجتناب خواهند کرد. در پذیرش اشخاص بین ۱۵ سال و ۱۸ سال کشورهای عضو تلاش خواهند نمود اولویت را به آنهایی دهند که سن بیشتری دارند.
-کشورهای عضو، طبق تعهدات ناشی از حقوق بشر دوستانه مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، کلیه اقدامات امکان پذیر را برای را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که به علت مخاصمات مسلحانه در معرض آسیب قرار می گیرند به عمل خواهند آورد.