افزایش قیمت مواد غذایی

افزایش قیمت مواد غذایی از ابتدای سال دربلژیک

 

مردم بلژیک برای اولین بار در ابتدای سال ۲۰۲۲ با یک جهش شدید و افزایش قیمت محصولات غذایی روبرو شده اند. در برخی محصولات مانند گوشت این افزایش حدود ۵۰ درصد بوده است.

فدراسیون صنایع غذایی بلژیک (FEVIA) برخی از این علل افزایش قیمت را، که ناشی از عوامل داخلی و جهانی هستند، موارد زیر مطرح کرده است:

  • تاثیرات اقتصادی کرونا
  • افزایش جهانی قیمت حمل و نقل محصولات
  • تولید پایین قهوه در برزیل و گندم در کانادا
  • شرایط بد آب و هوایی در تابستان قبل بلژیک
  • انبار کردن مواد خام توسط برخی کشورها