اهدای دکتری افتخاری به شاعر ایرانی از طرف دانشگاه صلح و آزادی سازمان ملل(دکتر سعید جهانپولاد)

اهدای دکتری افتخاری به دکتر سعید جهانپولاد، شاعر ، مترجم، پژوهشگر ارشد زبان و ادبیات تطبیقی ملل .

اهدای دکتری افتخاری به شاعر ایرانی از طرف دانشگاه صلح و آزادی سازمان ملل

از طرف دانشگاه صلح و آزادی سازمان ملل و مجمع کشورهای عربی، اسلامی، بخاطر تلاش‌ها و آثار قلمی، در زمینه مبارزه با خشونت ، صلح و برابری ، آزادی و دوستی ، به دکتر سعید جهانپولاد، شاعر و پژوهشگر فرهنگی و ادبی دکتری افتخاری اهدا شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، از طرف دانشگاه صلح و آزادی سازمان ملل و مجمع کشورهای عربی، اسلامی، بخاطر تلاش‌ها و آثار قلمی، دکتر سعید جهانپولاد، شاعر ایرانی، در راستای مبارزه با خشونت و ترویج صلح، برابری. آزادی و دوستی میان انسان‌ها، مفتخر به دریافت دکتری افتخاری شد.
این دکترای افتخاری بابت ایجاد گفتگوهای فرهنگی و ادبی و مطالعات جهان متن های کشورهای عربی و ملل به پژوهشگران و نویسندگان و شاعران ملل با هدف ایجاد همگرایی و پیوندهای فرهنگی هر ساله به نویسندگان و متفکران معاصر اهدا می‌شود.
در تماسی که گروه فرهنگی صفحه هنر و اندیشه، با دکتر سعید جهانپولاد داشتیم از ایشان درباره این رویداد فرهنگی پرسیدیم .

دکتر سعید جهانپولاد در این رابطه اظهار داشت :
“نمی دانم در شرایط امروزی و رویدادهایی که هر لحظه دارد در سطح منطقه ایی و قاره ایی و جهانی می افتد . و دولت‌ها در راستای حفظ نظام‌ها، رژیم ها و بستر سازی قدرت امنیتی و نظامی اشان هر روزه نوک تسلیحات کاربردی نظامی و هسته ایی و .. را تیزتر می کنند و اضطراب و تشویش و وحشت از جنگهای آخر الزمانی را در دل مردمان سیاره ، عمیق تر می کارند . صحبت از دوستی و صلح و برابری و دموکراسی و حقوق بشر ، در واقع مثل یک شوخی و یا خیالات فانتزی است . خب با این حساب چنین نوازشها و نرم خویی های انسانی ، از سیاست های چند جانبه گرایی دولت‌های همسایه سرزمین ما ایران ، شاید نشانه فرستادن سیگنال خوشبینانه و قدردانی از تلاش‌های همگرایانه ی ما در سطح ملی ، منطقه ایی و جهانی به بخش‌های مهم مدیریت فرهنگی و اجتماعی ما باشد . که تغییر رویه دهند . شاید باید خیال کنیم که روزگاری این دشمن سازی و تئوری توطئه دیگران نسبت به خاک و سرزمین مان پایان یابد . شاید باید منتظر بمانیم که تمام کشورهای همسایه دور و نزدیک ، در این سیاره بزرگ مثل یک متن باز و یا بهتر است بگویم یک ابرمتن باز ، تمام گوناگونی زبان‌ها و ایدولوژی ها ، نظرها و باورها و مذاهب را در یک همگرایی فعالانه ، با احترام متقابل فرهنگی و زیستی ، در یک چتر همزیستی مسالمت آمیز ، گرد خود بیآورد . بی آنکه نیاز به دشمن پنداری و ایجاد توطئه و یا حتا دست درازی و قدرت جویی و میل به آقایی و سالاری کشوری بر کشور دیگر و یا حاکمیتی بر اساس ایدولوژی سازی نسبت به مردمانش باشد . در این سال‌ها حوزه تحقیقاتی و پژوهشی من با ایده “پسازبان شناسی پسا انسان گرا “و ایده “شعر و متن پسازبانی اکولوژیکی و زیست محیطی” بر همین باور عمیق از نظر فکری ، فلسفی و مطالعات فرهنگی بنا شده ، کتاب‌ها و مقالاتی که در این زمینه ترجمه ، تألیف و منتشر کردم . حاوی چنین ایده های کاربردی و پیشنهاد دهنده بوده است . و نیز حاوی هشدارهای بسیار مخاطره آمیز از رویدادهای که با این سیاست های قدرت طلبانه و دشمن خویی دولت‌ها و گاهن ملت‌هایی که جزو حامیان چنین سیاست هایی هستند . در آینده نزدیک به وقوع خواهد پیوست. آثار من چه در زمینه شعر ، ترجمه ، آثار تالیفی در زمینه های فکری ، فلسفی ، گفتمان‌ها و ضدگفتمانهای انتقادی قرن بیستم تا بیست و یکم ، همه و همه در راستای ایجاد نوعی همگرایی ، برابری و زیست مسالمت آمیز و همسطحی بین انسان ، جانوران ، اشیا ، ماده ، دیگر انسانی و غیریت انسانی در زیستار سیاره زمین بوده است . یعنی ما نیازمند چنین همزیستی ، صلح ، برابری ، رفعت و عشق و دوستی و آزادی به معنای وسیع کلمه آن هستیم . و اینکه حالا ندای انسانی ما شاعران و نویسندگان معاصر ایرانی را در جهان های دیگر و جهان متن های دیگر می شنوند و از آن قدردانی به عمل می آورند . نشان خوبی است . و نشان اینکه هنوز عشق و صلح جویی و دوستی و کردارهای انسانی زنده است و قابل تکریم . ما شاعران و متفکران پیام آوران معاصر چنین نداهای تأثیر گذاری در قلب و ذهن و جان مردمان جهان هستیم ، با هر زبان و هر فرهنگ و مذهب و باوری ، زبان مشترک فرا تاریخی ما شاعران جهان، زبان شعر است . متن ما انسانیت جهانی را ترویج می کند . و این متون باز و ابر متن ها مفاهیم بلند خشونت پرهیزی، صلح جویی ، عدالت محوری ، برابری طلبی و دوست پنداری و ستایش زندگی را ترویج می کند.یادمان باشد . بر سردر یکی از همین سازمان‌های بین المللی
پیام روشن ما نقش بسته است .
” گفتار نیک ، پندار نیک، کردار نیک ”
من این دکترای افتخاری صلح و دوستی از طرف دانشگاه صلح و دوستی سازمان ملل کشورهای متحده عربی ، اسلامی را سهم ناچیز همه اهل قلم و فرهنگ و خصوصا جامعه فعال و کنشگران ادبی خودمان می دانم . و خرسندم که صدای معاصر ما و جهان متن های گفتمانی و ضد گفتمانی ما ، به دیده و دل و ذهن کشورهای همسایه و جامعه دانشگاهی و متفکران این جهان وطنی رسیده و جایگاه ویژه پیدا کرده است

خبر: دکتر سعید جهانپولاد
تنظیم : رقیه خانمحمدزاده