روز سعدی ،استاد سخن گرامی باد

اول اردیبهشت و یادواره ای از استاد سخن سعدی شیرازی-ویدیو از سها مرادی

یکم اردیبهشت مصادف است با گرامیداشت روز سعدی شیرازی استاد سخن ،فخر شاعران و صاحب گلستان و بوستان...

زندگی و آثار حضرت سعدی و دکلمه غزلی از او توسط بانو سها مرادی به مناسبت

یکم اردیبهشت بزرگداشت حضرت سعدی

با تشکر از الهام حسینی ابهری ،دبیر سرویس دکلمه رسانه