سرویس فرهنگی

“با شاعران مخاطب رسانه_معصومه خدابنده”

بی روی توخشکیده ، باغ دل این عاشق معشوقه اگر باشی ، خود گرمی بازاری ماندم که چه میخواهی از این...

” وفا “

 

بر من نظری افکن ، گر میل وفا داری
باران محبت شو، بر خاک دلم جاری

خاک قدمت گشته ، چون سرمه ی چشمانم
سر مستم و خشنودم ، از محنت و غم عاری

بی روی توخشکیده ، باغ دل این عاشق
معشوقه اگر باشی ، خود گرمی بازاری

ماندم که چه میخواهی از این دل سرگشته ؟
گه مایه آرامش ، گه باعث آزاری !!

باید سر و جان بخشی در راه وصال یار
مجنون شده ای آن دم ، آن لحظه که بر داری

افسانه ی فرهاد و شیرین و غم عشقش
تکرار نخواهد شد ، این قصه ی تکراری

معصومه_خدابنده

 

آقای احسان امیری : سر دبیر شعر رسانه