شعر

با شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا “سروش نزاهی”

آخرین فشنگت... روی سرم جا دارد!... سراسرم را هدف بگیر... شلیک کن... ولی با من حرف بزن...

سروش نزاهی پژوهشگر و منتقدوشاعر جوان اهوازی است که

سروده هایش تکنیکی و به زبان روز و دارای تعابیرومضامین تازه و نگاه نو به جهان است

آخرین فشنگت
روی سرم جا دارد!
سراسرم را هدف بگیر
شلیک کن
ولی با من حرف بزن
کلمه ای هستم
که تلفظم
برای خودم سخت است
و برای زنده ماندن
فقط به یک گلوله نیاز دارم
که از دهان تو شلیک می شود…
#سروش نزاهی

تهیه و تنظیم

پروا پاچیده

دبیر سرویس شعر رسانه ایرانیان اروپا