شعر

با شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا “امید حمزه لوئی”

پوستش را کشیده به جوانی اش برگردد اما با قلبی که سالهاست از زندگی پا پس کشیده چکار کند...

پوستش را کشیده
به جوانی اش برگردد
اما با قلبی که سالهاست
از زندگی پا پس کشیده چکار کند
با دستی که لرزیدنش تابستان را دلسرد کرده
یا
این مرگ دست و پاگیر
که دست ازسر زندگی برنمی دارد؟

به خانه سالمندان میرود
و برای الهه هایی که تنهایی شان را به کفر نشسته اند
از زیبایی توحرف میزند

 

زیبایی تو

تا معابد فراموش شده

به یاد بیاورند
زنی که تمام زندگی اش را کنار گذاشته بود
تا درکنار تو زندگی کند

حالا قلبش از کار افتاده
و هیچ سازمانی حقوق از کارافتادگی اش را متقبل نمی شود

با این همه
به خانه برمی گردد
خودش در آغوش قاب عکس
می اندازد

زنی که تمام فصول را مفصل
برای تو گریه کرده است.

#امید_حمزه_لوئی

تنظیم‌:پروا پیچیده

دبیر شعر رسانه