گفت و گو با.آنیا سپحانیان و معرفی چند تکنیک برای نوشتن...

بخش جوان و نوجوان ،نسا دهقانزاد

گفت و گو با.آنیا سپحانیان و معرفی چند تکنیک برای نوشتن...

داستان .آنیا سپحانیان عزیز هنرجویان پروین داوری

 

 

آنیا سپحانیان

هنرجوی رشته داستان نویسی،

خردسال کتابخوان و اهل مطالعه

.

.

ﺧﺎﻧﻮاده ی ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻞ ﮔﯿﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻦ ﻣﺎدرم ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮوﯾﻢ و اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از آن روز ﻫﺎ اﺳﺖ.

در ﻫﻤﻪ ﺑﻮی ﻋﻄﺮ ﮔﻞ ﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و

ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮدﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭼﻪ ﮔﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺎدرم ﻫﻢ از اﯾﻦ ﮔﻞ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻞ را ﺑﺨﺮﯾﻢ و ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﺎن ﺑﺒﺮﯾﻢ.

ﺳﻼم ﮔﻞ زﯾﺒﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﻦ ﺧﻮش آﻣﺪی .

ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻢ ﺑﻪ اﺗﺎﻗﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ اﺗﺎﻗﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪن ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ ﻣﺠﺒﻮرم

ﭼﻨﺪ روزی ﮔﻠﻢ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺰارم.

ﻣﺴﺎﻓﺮت ﭼﻨﺪ روزی ی ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ۰۱ روز ﺷﺪ. ﭼﻘﺪر ﻧﮕﺮان ﮔﻠﻢ ﻫﺴﺘﻢ .

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﮔﻠﻢ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺘﻤﻦ ﻏﻬﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﮔﻠﻢ آب دادم و ﺑﻪ او

ﮔﻔﺘﻢ»: ﻣﺰرت ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎت ﮔﺬاﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﮔﻞ ﻋﺰﯾﺰم ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺘﺖ دارم.«

 

معرفی چهار تکنیک برای نوشتن

  1. تصویر ذهنی بسازید
  2. طوفان نامگذاری
  3. آهسته و پیوسته حرکت کنید
  4. برای خودتان ددلاین تعیین کنید

 

_____________________دبیر بخش جوان و نجوان _____________________