کتاب خوب بخوانیم

بخش جوان و نوجوان-عملیات دک کردن کپک -نسا دهقانزاد

اسکار از همان روز اول با برادرش، رابرت، مشکل پیدا می کند، از او خوشش نمی آید، و هیچ جوره نمی تواند با او کنار بیاید. رابطه ی تیره و تار این دوبرادر به علت توجه بیش از حد پدر و مادرش به رابرت، ادامه پیدا می کند و به مرور حادتر می شود؛ آن قدر که اسکار کاسه ی صبرش لبریز می شود ونقشه ای می کشد تا از دست رابرت خلاص شود. عملیات دک کردن کپک داستان پیاده کردن نقشه ی اسکار برای حذف رابرت است.

اسکار در قدم اول دنبال خانه ای برای رابرت می گردد. او برای این کار خانم و آقای هنسون، همسایه های پیرشان را انتخاب می کند. بعد خیلی حساب شده هنسون ها را متقاعد می کند که پدر و مادرش به کمک مالی نیاز دارند و دنبال خانواده ای برای نگهداری از رابرت می گردند. از طرفی، هم زمان به پدر و مادرش می رساند که هنسون ها پیر و ناتوان شده اند و برای کارهای باغچه به یک پسر نیاز دارند و رابرت را هم خیلی دوست دارند. با این که اسکار فکر می کند نقشه اش کاملا حساب شده، دقیق، و هوشمندانه است، یک دفعه، در آخرین مرحله، به طرز غیر قابل باوری نتیجه کاملا به ضرر او تمام می شود.

اگر در موقعیت اسکار قرار دارید، یا برادر کوچک هستید، یا برادرهایی دارید که با هم نمی سازند و یا پسرهایی دارید که سایه ی هم را با تیر می زنند، این کتاب به شما درس خوبی می دهد؛ هم چنین به آن ها که نقشه های دقیق می کشند برای دک کردن دیگران و خیال می کنند خیلی زرنگند و مو لای درز نقشه شان نمی رود، نکته ی ظریف و زیبایی دارد برای اطرافیان، به خصوص پدر و مادرهایی که از دعواهای پایان ناپذیر بچه های شان کلافه اند و نمی دانند سرنخ این هم جنگ و دعوای بچه های شان کجاست.