جوان و نوجوان

بخش جوان و نوجوان-نسا دهقانزاد

نوجوان...

متن ادبی درباره جوانی و جملات قصار درباره جوان و دوران جوانی

جوان را بایستی بحال خود رها کرد تا غرق در افکارش شود ولی از دور بر او کنترل کرد کـه از این دوران طلایی بهره ببرد. از یک جوان نمیتوان انتظار داشت کـه مانند افراد پیر و سال خورده محتاط باشد ودر یک چارچوب خاص عمل کند. جوانی بـه آزادی عمل اسـت ، بـه افکار جذاب برای ایده های نو ، نه بسته شدن در بند قواعد زندگی.
جوانی یادآور روزگار خوشی اسـت ، گشتن ها ، خنده ها ، شادی ها و… دورهمی هایی کـه هیچگاه بر نخواهند گشت پس بایستی بـه جوان فرصت لذت بردن از این زمان را داد ودر عین حال از گوهر وجودیش نیز استفاده کرد.

جوانی دوره دل خوشی هاست دوره رهایی از قید و بندهایی است که در سنین دیگر دست و پای انسان را می بندد. انرژی وصف ناپذیری که در دوران جوانی وجود دارد را هیچگاه نمی توان در دوره دیگری از زندگی پیدا کرد. سرحال ، شاد ، پر انرژی و… همگی فقط و فقط در جوانی یافت می شود. به همین دلیل است که تمامی شاعران نامی جوانی را چون دری گرانبها می دانند که با هیچ پول و متاع مادی نمی توان آن را خریداری کرد.

داستان

ما تمامش می کنیم

نویسنده کالین هوور

تمرین
نویسنده ست گادین

نویسنده نسا دهقانزاد