بر طبق قانونی جدید در بلژیک

برای زیر شانزده ساله ها در بلژیک اجازه سوار شدن اسکوتر برقی ممنوع شد

ممنوعیت رانندگی با اسکوتر برقی برای نوجوانان در بلژیک.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا و بر اساس قانون تازه در بلژیک نوجوانان زیر شانزده سال اجازه سوار شدن بر اسکوترهای برقی را ندارند ،همچنین رانندگی در پیاده رو‌ها با اسکوتر وسوار شدن دو نفر بر یک اسکوتر هم ممنوع می باشد.
براساس همین گزارش متخلفین ازاین قانون تا پنجاه و هشت یورو جریمه خواهندشد.