بزرگداشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب

۱۹اردیبهشت همزمان با روز بزرگداشت شیخ کلینی به عنوان«روز اسناد ملی و میراث مکتوب» نامگذاری شده است. روزی که قرار است در آن اهمیت حفظ اسناد به مردم و مسئولان یادآوری شود.


انسان در طی قرون متمادی و در خلال رویارویی با حوادث گوناگون به تجربیات ارزشمندی دست یافته است.
تاریخ، مجموعه تمامی این تجربیات است. عدم بهره مندی از این دستاورد گرانبها و سرمایه عظیم بشری می تواند ضمن آنکه به تکرار خطاها و اشتباهات گذشته بیانجامد باعث گسستگی نسل امروز با نسلهای پیشین شود.


اسناد ملی هر کشور به منزله گنجینه ای گرانبها است که به پلی ارتباطی بین گذشته و آینده آن سرزمین می ماند و می بایست از آن محافظت به عمل آید.
نسخه‌های خطی، قدمت اندیشه و تفکر بشر را به نسل‌های مختلف نشان می‌دهد.


پیشینه قدیمی‌ترین کتاب‌های خطی که اکنون در کشور موجود است، به قرن دوم و سوم هجری یعنی از زمانی که کاغذ وارد ایران شد و نخستین کارخانه‌های کاغذسازی را بنا نهادند، بازمی گردد.

تا پیش از ورود کاغذ، امر نوشتن، نسخه‌برداری و استنساخ، کار بسیار دشواری بود؛ برای مثال در منطقه بین‌النهرین، گاه از لوح‌های گلی برای نسخه‌نویسی استفاده می‌کردند یا در مصر باستان از پاپیروس برای این منظور سود می‌بردند.