هشدار در بلژیک و بخش هایی از اروپا!

بلژیک از جمعه درگیرطوفانی بی سابقه طی سی سال گذشته!

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا  از فردا جمعه طوفانی سهمگین بخش هایی از اروپا را در برخواهد، در بلژیک هم طوفانی که در سی سال گذشته بی سابقه بوده از اواسط روز جمعه تا پایان روز شنبه  همراه با بادهای شدید بلژیک را درخواهد نوردید.

 

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا  از فردا جمعه طوفانی سهمگین بخش هایی از اروپا را در برخواهد، در بلژیک هم طوفانی که در سی سال گذشته بی سابقه بوده از اواسط روز جمعه تا پایان روز شنبه  همراه با بادهای شدید بلژیک را درخواهد نوردید.
سرعت باد تا صد و بیست کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است.

بدین جهت پیشنهاد میگردد که از فردا تا پایان روز دوشنبه از حضور در محیط های ناامن مثل جنگل ها و ارتفاعات حتی المقدور اجتناب کرده و حتما بالکن منازلتان را در مقابل این بادهای شدید بازرسی و ایمن سازید.