بهترین کتابخوان کشور سوئد

سپنتا سرحدی برنده‌ی جایزە‌ی موسسە پاسکال اینگمان

سپنتا سرحدی نە سالە، دختر بچەای قابل تحسین واز کردهای مهاجر ایران و اکنون ساکن سوئد توانست با خواندن پانصد کتاب جایزە بهترین کتابخوان این کشور را از آن خود کند.

سپنتا سرحدی نە سالە، دختر بچەای قابل تحسین و از کردهای مهاجر ایران و اکنون ساکن سوئد توانست با خواندن پانصد کتاب جایزە بهترین کتابخوان این کشور را از آن خود کند.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، این جایزە از جانب موسسە پاسکال اینگمان بە
وی اهدا شد کە سە سال پیش برای حمایت از اینگونە کارهای فرهنگی بویژە فرهنگ کتابخوانی تاسیس شد.

سپنتا بعنوان سومین فرد از تاریخ تاسیس این جایزە را دریافت کرد.
این دختر کوچک بە زبان‌های کوردی ،سوئدی وانگلیسی کتاب خواندە و مسلط هست. وی گفتە در حال یادگیری زبان‌های اسپانیایی و آلمانی هست.

تنظیم خبر: زانا کوردستانی