به مناسبت روز معلم و بزرگداشت مقام استاد فیض شریفی، دکلمه-مهدی قاسمی

به مناسبت روز معلم و بزرگداشت مقام استاد فیض شریفی، دکلمه-مهدی قاسمی

هنوز
هنوز خیلی کلمه، روی دستم مانده
خیلی قافیه که بی ردیف نام تو پر نمی‌شود
بسیار شعر، این پاره های زیبا که مرا از مرگ نجات دادند
هنوز خارپشت بغضی در گلویم گیر کرده و بیرون نمیبرد
من با اندوهان این خلق زیستم
در آغوشم بگیر
تا زودتر این شب دیجور بگذرد
در آغوشم بگیر تا این زمستان را سر کنم
من کرمانشاه هستم

#شعر:فیض شریفی
#دکلمه:مهدی قاسمی
#تنظیم:رامک تابنده