تاریخ شکل گیری ایران

تاریخ شکل گیری ایران قسمت هفتم- “ی،صفایی”

پارسی ها نیز مردمانی هستند آریایی نژاد که معلوم نیست از چه زمانی به ایران آمده اند...

 

پارسی ها نیز مردمانی هستند آریایی نژاد که معلوم نیست از چه زمانی به ایران آمده اند، 

همینقدر از بیانات پادشاهان آشور برمیآید که پارسی ها نیز مانند مادها مدت طویلی تحت تسلط آشوریها بودند. یکی از سلاطین آشور که در قرن نهم ق.م سلطنت داشته افتخار میکند که بیست و هفت نفر از پادشاهان پاراسو را مطیع نموده و نیز معلوم است که در زمان سارگن -سرگن سلم نصر پادشاه آشور (در شماره های قبل از او نام بردیم) که از ۷۳۱ تا ۷۱۳ ق .م سلطنت کرده و نیز در زمان آسور حیدیّن (تا ۶۶۷ قبل از میلاد سلطنت داشته) پادشاهان پارس دست نشانده آسور بودند. بعد از آن پارس از قید آسور خارج و تابع ماد شد (اقای پیرنیا منظورشان باید همان آشور باشد چون من جایی دیگر آسور نخوانده ام) یعنی امراء هخامنشی که در اینجا ریاست داشتند دست نشانده ماد بودند.

هرودوت میگوید: پارسی ها به شش طایفه شهر ی و ده نشین و چهار طایفه چادر نشین تقسیم شده اند (شش طایفه: پارسارگادیها-مَرقی ها- ماسپیانها- پانتالی ها- دروزیها -ژرمن ها و چهار طایفه چادر نشین اینها هستند: ساگارتیها- مَردها- دروپیک ها- دااِن ها- بعضی از طولیف اخیر سکائی بودند) و خانواده هخامنشی از نجیب ترین طایفه پارسی یعنی طایفه پارساگاردیها است. مورخ مذکور کوروش بزرگ را زمانیکه بر شاه ماد خروج کرد پادشاه پارس دانسته ولیکن نبونید پادشاه بابل او را پادشاه انزان (عیلام) گفته و دیگر اینکه داریوش اول در کتّیبه بزرگ بیستون گوید: من نهمین شاهم و از دودمان دوگانه هخامنشی هشت نفر قبل از من شاه بودند. اگر دو شاخه سلسله هخامنشی را چنانکه در ذیل مشاهد میکنید در نظر گیریم، اوفی الواقع نهمین شاه میشود.

باری بنا بر نوشته های هرودوت و اسنادی که بدست آمده شجره نسب کوروش بزرگ و تربیت شاهان هخامنشی تا داریوش چنین بوده و این اسناد عبارتند از :

۱- از بیانیه ای که کوروش در بابل داده و معروف به استوانه کوروش است. ب- از کتیبه های شاهان هخامنشی.

۲- اشخاصی که در مقابل اسم آنها عددی گذاره شده پادشاهی کرده اند.

موافق این جدول زیر، داریوش نهمین شاه از سلسله هخامنشی میشود و کتیبه های

اردشیر دوم و سوم آنرا تائید میکند زیرا ویشتاسب و ارسام را شاهان مذکور شاه

ندانسته اند اما اینکه چه وقایعی روی داده که پارسیها عیلام را تسخیر نمودند و شاخه ای از سلسله هخامنشی در آنجا برقرار شده معلوم نیست. شاید این حدس به حقیقت نزدیک باشد که پس از آنکه آشور بانی پال در سنه ۶۴۵ ق.م دولت عیلام را منقرض نمود پارسی ها که از تسلّط مادی ها در پارس ناراضی بودند از بهم افتادن آشوریها با مادیها و این دو با سکاها استفاده کرده مملکت عیلام را که از جنگهای سخت با آشور کم سکنه و ناتوان شده بود اشغال و پادشاهی جدیدی در انزان تأسیس کرده اند بهرحال موافق این عقیده چیش پش دوم پادشاه انزان و پارس بوده است.

ادامه….

 

نویسنده : ی ، صفایی