سرویس تاریخی

تاریخ شکل گیری ایران قسمت پنجم-ی صفایی

در سال ۶۱۲ پیش از میلاد هر دو سپاه در زیر حصار نینوا گرد آمدند...

 

در سال ۶۱۲ پیش از میلاد هر دو سپاه در زیر حصار نینوا گرد آمدند. میان ماه های ژوئن و اوت سه نبرد وقوع یافت و در آخرین برخورد، سرنوشت شهر معلوم شد.

در پایان ماه سپتامبر هوخشتره به سرزمین ماد برگشت ولی حساب وی با دولت مقتدر و معظم همسایه هنوز تصیفه نشده بود. در شمال بین النهرین یک دولت جدید آشوری تشکیل شد و نبوپولاسر در سال ۶۱۰ از دولت ماد یاری طلبید. لشکریان دو کشور متحد در ماه نوامبر آن سال در خاک بابل به یکدیگر پیوستند و به اتفاق به حران -که پس از پیروزی نصیب مادها شد- حمله کردند.

نواحی زیر جزو کشور هوخشترهٔ گشت:

ری (در جنوب تهران کنونی) اصفهان،

آتروپاتن (آذربایجان)، شهر و ناحیه اکباتان

(همدان). لشکریان ماد بخشی از کشور اورارتو را بخاک خویش ملحق کرده ناحیهٔ کاپیادوکیه را متصرف شدند و در سال ۵۹۰ به کنار رودهالیس (اکنون قزل ایر ماق نامیده میشود)که قلمرو ایشان را از کشور نیرومند و پر ثروت و متمدن و با فرهنگ ‌لیدی جدا میکرد، رسیدند.

جنگ میان لیدی و ماد -دو کشور مقتدر- پنج سال طول کشید. پیکاری که در ۲۸ ماه مه سال ۵۸۵ پیش از میلاد وقوع یافت بر اثر گرفتگی خورشید که – فالس (تالس) میلتی (ملطی) فیلسوف یونانی به یاری محاسبات نجومی آن را پیش بینی کرده بود -قطع شد. پس از آن پیمان صلح بسته شد و رود هالیس مرز میان

لیدی و ماد گشت.

ایشتوویگو پسر هوخشتره پس از چند ماه به تخت سلطنت جلوس کرد. وی به بابل که در عهد سلطنت نبوکد نصر (بخت النصر-از ۶۰۴ تا ۵۶۲ پیش از م. سلطنت کرد)قدرت عظیمی بهم زد، چشم طمع داشت. بابل پس از مرگ وی دچار بحران سیاسی گشت و‌ موضع آن تضعیف شد و ایشتوویگو از وضع بهره گرفت و بسوی نواحی شمالی بین النهرین و سوریهٔ شمالی لشکرکشی کرد تا آن سرزمینها را از بابل جدا کرده و متصرف شود.

مادها در عین حال در آغاز سدهٔ ششم پیش از میلاد قبایل پارسی که در نواحی جنوب باختری فلات ایران (پارسوماش و آنشان) ساکن بودند مطیع خویش کرده و پهنه های عظیم را متحد ساختند. ولی این فتوحات اساس محکمی نداشت زیرا در همان اوان ماه، مادها فعالانه سیاست تسخیر اراضی غیر را آغاز کردند و قبیله های پارسی علم طغیان را برافراشتند.

نواحی پارسی نشین اِسماً تحت فرمان کمبوجیه اول که خود بالکل وابسته به مادها بود، قرار داشت.

در افسانه ها منقول است که کمبوجیه دختر ایشتوویگو را به همسری گرفت و از این ازدواج کورش پادشاه آیندهٔ پارس بوجود آمد (کورش از ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از م. سلطنت کرد). گرچه روایت دیگری نیز وجود دارد که پدر کورش مردی ساده و از مردم عادی بوده است. کورش دوران جوانی را در دربار ایشتوویگو گذراند و هواداران بسیاری بدست آورد و حسن توجه عامه را جلب کرد. کورش میکوشد پارسیان را بر مادها فرمانروا سازد و تفوق بخشد. به زعم او نواحی جنوب باختری نجد ایران می بایست وظیفه مدیره را که تا آن زمان به نواحی شمالی و مادها تعلق داشت، انجام دهد.

ادامه….

نویسنده : ی ، صفایی