تاریخ شکل گیری ایران

تاریخ شکل گیری ایران قسمت چهارم-ی صفایی

  در قرن هشتم پیش از میلاد کیمریان و اسکیت ها از سوی شمال و از طریق جبال قفقاز به حرکت در آمدند...

 

در قرن هشتم پیش از میلاد کیمریان و اسکیت ها از سوی شمال و از طریق جبال قفقاز به حرکت در آمدند. به شهادت هردودت، کیمریان در دشت های جنوبی روسیه سکونت داشتند و مورخ مزبور مینویسد که در کرانه های دریاهای سیاه و آزوف زندگی میکنند. دستجات تازه رسیدهٔ اسکیت ها (سکایان)که به شاخهٔ ایرانی اقوام تعلق داشتند بخش دیگری از کیمریان را مجبور کردند بسوی فراکیه حرکت کند و سپس از بوسفور بگذرد و بالنتیجه از آسیای صغیر سر در آورد.

در خصوص این موضوع یک تاریخ غیر قابل بحث در دست است و آن سال ۷۵۰پیش از م می باشد، در این سال کولونی های سینوپ و پافلاگونیه (در آسیای صغیر) بدست کیمریان ویران گشت و بدیهی است که ایشان پیش از سال یاده شده (۷۵۰پیش از میلاد) از بوسفور عبور کرده بودند. این واقعه برای دولت آشور خطر بزرگی بشمار میرفت تا اینکه اسر حدون در کاپپادوکیه گوشمالی بسزا به ایشان داد. ضمناً خطر دیگری نیز کشور آشور را تهدید میکرد و آن هجوم اسکیتها بود، ولی آشوریان توانستند با ایشان متحد شوند و لشکر آشور به یاری آنان فرورتیش پادشاه ماد و پسر دیوکا را بالکل منهدم ساخت. فرورتیش کوشید تا به دشمنان دیرین ماد حمله کند ولی خود در عرصه کارزار جان سپرد بسال (۶۵۳پیش از میلاد).

در این میان اسکیتها که از طریق قفقاز نفوذ کرده بودند حملات جسورانه ای به ایالات آشور بعمل آوردند و دامنهٔ تهاجمشان به فلسطین کشیده شده بود. اسکیتها (سکایان) سرزمینهای مادها را در طی ده سال مورد نهب و غارت قرار داده بودند و چنان که در داستانهای مادها منقول است ایشان به خدعه و حیله از تهاجم اسکیتها نجات یافتند.

روایت است که هوخشتره پسر فرورتیش، اسکیتها و رئیسشان را که مادیا نام داشت به ضیافت خواند و چندان شرابشان داد که مست شده سر از پا نشناختند و آنگاه همه را به قتل رسانید.

ولی عده ای از اسکیتها به سِمَت حافظان جان هوخشتره در نزد وی باقی ماندند.

هوخشتره اسکیتها را واداشت تا فنون جنگی و به ویژه تیر اندازی با کمان را که در آن استاد بودند به لشکریان وی بیآموزند.

ارتش ماد تجدید سازمان یافت و بجای تقسیمات پیشین عشیرتی، لشکریان را طبق سلاح تقسیم بندی کردند و این خود استعداد جنگی ایشان را فوق العاده بالا برد. مادها در نتیجه اعمال سیاست کشورگشایی ، اراضی جنوب و باختر دریاچه ارومیه را بدست آوردند و بر اثر اتحاد با نبوپولاسر پادشاه بابل موفقیتهای تازه تری نصیب هوخشتره (کیاگسار) گشت.

نبوپولاسر در سال ۶۱۶ پیش از میلاد بخاک آشور حمله کرد و هوخشتره (کیاگسار) نیز

در پی وی به حرکت درآمد و در سال ۶۱۴ به دجله رسید و شهر نینوا را محاصره کرد ولی کار را تمام نکرد. علی الظاهر توجه لشکریان ماد معطوف به مسائل دیگر و در درجهٔ اول مبارزه علیه بقایای قبایل اسکیت در شمال گشته بوده است. در این انصراف خاطر نفوذ نبوپولاسر نیز -که مایل به سلطه مادها در خاک آشور نبود – مؤثر بوده است. در خصوص هر دو سپاه پیمانی میان او و هوخشترهٔ بسته شد که به موجب آن نوهٔ هوخشترهٔ (دختر پسر ایشتو وایگو (استیاگ) نامزد پسر نبوپولاسر گشت.

ادامه…..

نویسنده : ی، صفایی