تاریخ شکل گیری ایران

تاریخ شکل گیری ایران _ قسمت دهم _ “ی،صفایی”

سرعت عملیات جنگی کوروش در لیدیه مجالی به مصر و بابل...

 

تأسیس پادشاهی باستانی ایران-کوروش؛
سرعت عملیات جنگی کوروش در لیدیه مجالی به مصر و بابل برای تجهیزات نداد. حالا هر کدام منتظر بودند که مورد حمله کوروش واقع شوند ولیکن کوروش توجّهی به بابل نکرده و به ممالکی که در مشرق پارس و ماد واقع بود عزیمت نمود. کیفیّات جنگهای او را در آن حدود نمیدانیم، همینقدر معلوم است که در مدت ۸ سال مشغول لشکرکشی و جهانگیری در طرف مشرق و شمال ایران بود و از طرف شمال تا رود سیحون پیشرفت و در کنار رود، شهری به نام خود بناکرد (این شهر در زمان اسکندر «دورترین شهر کوروش» نام داشت، تصور این است که در محل اوراتپه حالیه بوده). بعد از طرف مشرق تقریبا تا رود سند پیشرفت و پس از آنکه حکومت خود را در مشرق و مغرب محکم نمود بطرف بابل متوجه شد، بعضی از محقیقن بر این عقیده اند که لشکرکشیهای کوروش بطرف مشرق و شمال شرق بعد از تسخیر بابل بوده اند.

 

گرفتن بابل کار بسیار مشکلی بنظر میآمد
زیرا استحکام برج و باره های این شهر مشهور آفاق بود (مورخین نوشته اند ارتفاع دیوار شهر هشتاد ذرع و قطر آن بیست و پنچ ذرع بود، این دیوار یکصد و پنجاه برج داشت و دروازه های آن از برنُز بوده). با وجود این کوروش قصد تسخیر آنرا نمود و در بهار (۵۳۹ ق.م) لشکر ایران از دجله عبور کرد. در بابل بعد از بخت النصر که در ۵۶۱ ق.م درگذشت در مدت
شش سال سه نفر پادشاهی کردند و در
۵۵۵ روحانیون بابل تاجری را بنام نبونید
بر تخت نشاندند. این شخص آدمی نبود که بتواند دولت بابل را در چنین زمان مهمی حفظ کند! نوشته اند که میل مفرط به علم و آثار عتیقه داشت و در خرابه های معابد قدیمهٔ بابل به امر او کاوش هایی شد و لوحه هایی بیرون آمد. راجع به تسخیر بابل بدست کوروش دو روایت رسیده یکی از هرودوت و مردم بنی اسرائیل است که در بابل در اسارت بودند و دیگری مبنی بر مدارکی است که از
حفریات بابل و تحقیقات بدست آمده است.
موافق روایت اول، واقعه تسخیر بابل از
این قرار بود: پادشاه بابل در نزدیکی آن شهر با پارسیها جنگ کرده و شکست خورده و با عده زیادی از سپاهیان خود به بابل پناه برد. در این موقع ریاست قشون بابل به پسر پادشاه که بلَسر (در تورات اورا بلَٰسصر نوشته اند) نام داشت، محول شد. گرفتن شهر با حمله محال بود و با محاصره هم خیلی طول میکشید
زیرا بابلی ها در اراضی وسیعی که در درون شهر بابل داشتند کشت و ذرع میکردند. بنابراین به امر کوروش رود فرات را بر گردانیدند و پس از آنکه در مجرای قدیم آب کم شد قشون ایران از آن راه وارد بابل گردید (۵۳۸ ق.م) ولیکن در شهر غارت و کشتاری صورت نگرفت و کوروش با کمال مهربانی با اهالی رفتار نمود.
موافق منابع بابلی نبونید مجسّمه رب الّنوع (اور) را به بابل آورده که پیروان (بِل مردُوک) الهه بابلی ها را از خود رنجاند.
اینها با کوروش مواضعه کردند و او وقتی که دیاله و دجله نسبتاً کم آب بود این دو رود را بر گردانید و در محوّطه ای که بین شهر بابل و سّد بخت النّصر واقع بود داخل شد بعد بطرف شمال حرکت کرده و ارتباط قشون بابلی را با شهر بریده و آنها را شکست داد.
پس از آن (گئو بَرووَ) سردار کوروش بدون جنگ از طرف جنوب داخل بابل شد و پادشاه بابل تسلیم گردید.
شاه در معبد بزرگ بابل موافق مراسم مذهبی بابلیها تاجگذاری کرد و احترام زیاد به مذهب و معتقدات اهالی نمود.
یکی از معاصرین گوید که کوروش به قلوب اهالی تسکین بخشید. بعد از تسخیر بابل تمام ممالکی که مطیع آن بودند به اطاعت کوروش در آمدند. از جمله فلسطین و فینیفیّه را باید ذکر کرد.
دو شهر فینیقی موسوم به (صور) و (صیدا) از معروفترین شهرهای دنیای آن روزگار بودند.
ادامه …..

نویسنده : “ی،صفایی”