دنیای ترجمه

ترجمه و نشر « نامه هایی به فلیسین» اثر اینگه بورگ باخمن با ترجمه فواد نظیری

نامه هایی به فلیسین اثر اینگه بورگ باخمن با ترجمه فواد نظیری منتشر شد نامه هایی به فلیسین، خواه مقصد و مقصودش واقعی بوده باشد یا خیالی، مجموعهٔ شعر و نثر شاعرانه ای است بیانگر تلاطم و جوشش جان عاشق و آزرده و زخم خوردهٔ دختری جوان که مصاحب حول انگیز و دردناک جنگ و […]

نامه هایی به فلیسین اثر اینگه بورگ باخمن با ترجمه فواد نظیری منتشر شد

نامه هایی به فلیسین، خواه مقصد و مقصودش واقعی بوده باشد یا خیالی، مجموعهٔ شعر و نثر شاعرانه ای است بیانگر تلاطم و جوشش جان عاشق و آزرده و زخم خوردهٔ دختری جوان که مصاحب حول انگیز و دردناک جنگ و سیطرهٔ فاشیسم را در سرآغاز زندگی با گوشت و خون و عصب لمس و تجربه کرده است.