تقدیر از برگزیدگان اولین جشنواره داستان کوتاه رسانه ایرانیان اروپا

تقدیم هدایا و لوح سپاس برگزیدگان اولین جشنواره داستان کوتاه

تقدیر از برگزیدگان جشنواره فریاد زمین و محیط زیست و تقدیم لوح سپاس و هدیه به برندگان

تقدیم جوایز و لوح تقدیر برای

برندگان اولین جشنواره داستان کوتاه فریاد زمین و محیط زیست 

رسانه ایرانیان اروپا 

 

 

 

حسب قرار قبلی از جانب رسانه ایرانیان اروپا برای برگزیدگان جشنواره داستان کوتاه فریاد زمین و محیط زیست ،،لوح  سپاس و برای سه نفر اول جوایز نقدی تقدیم شد. امروز چهاردهم تیرماه، روز قلم را بر این عزیزان تبریک گفته، امید که در اشاعه فرهنگ نویسندگی و حفظ محیط زیست سهمی داشته باشیم.

برگزیدگان جشنواره سرکار خانم ها:

شهره تقی زادگان نفر اول

سیما علیپور خیرخواه نفر دوم

ثریا استوار نفر سوم

ملیحه اسلامی پور نیکی نفر چهارم

 

 

با تقدیم احترام

برگزارکننده جشنواره داستان کوتاه

بخش فرهنگی

رسانه ایرانیان اروپا