بارش تگرگ-کرواسی

“تگرگ شدید و رعدو برق و طوفان غرب زاگرب را تحت تاثیر قرارداد”- کرواسی

تگرگ شدید در زاگرب؛ ارتفاع تگرگ در برخی نقاط به ۷۰ سانتیمتر رسید

 

اداره حفاظت مدنی کرواسی گزارش داد که باد، طوفان و بارش تگرگ شدید دیشب در زاگرب به سقف خانه های مناطق شمالی این شهر و برخی خودروها آسیب زده است.

رعد و برق و طوفان همراه با تگرگ شدید که از عصر پنجشنبه و زاگورج شروع شد، بخش غربی زاگرب را نیز تحت تأثیر قرار داد. ارتفاع تگرگ در مناظق شمالی شهر حتی به ۷۰ سانتیمتر رسید که شهرداری را به استفاده از خودروهای مربوط به جمع آوری برف های زمستانی مجبور کرد.