آیین پایانی پنجمین دوره جایزه کتاب سال الوند

آیین پایانی پنجمین دوره جایزه کتاب سال الوند

زانا کوردستانی / آیین پایانی پنجمین دوره جایزه کتاب سال الوند امرروز چهارشنبه هشتم شهریور ماه در دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات زبان و ادب فارسی سالن سعدی برگزار می‌شود.

آیین پایانی پنجمین دوره جایزه کتاب سال الوند امرروز چهارشنبه هشتم شهریور ماه در دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات زبان و ادب فارسی سالن سعدی برگزار می‌شود.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا و از دبیرخانه جایزه کتاب سال الوند، آیین پایانی این جایزه بعد از دو سال برگزاری غیر حضوری، امسال و با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایران و مرکز تحقیقات زبان و ادب فارسی روز چهارشنبه ۸ شهریور ماه برگزار می‌شود.
این رویداد ادبی ۵ سال است که به طور متناوب برگزار می‌شود و هر سال دو کتاب یکی به انتخاب هیئت داوران کتاب سال الوند و دیگری به انتخاب داوران انجمن علمی نقد ادبی ایران به جامعه ادبی معرفی می‌شود. 

جایزه ادبی الوند با اعلام فراخوان سالیانه، کتاب‌های شعری را که در چهارچوب قوانین جاری کشور منتشر می‌شود مورد ارزیابی قرار داده و آثار برگزیده را معرفی می‌کند.

✍ زانا کوردستانی