دبیران هنری و اجرایی شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی شدند

زانا کوردستانی / دبیران هنری و اجرایی شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی شدند.

دبیران هنری و اجرایی شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی شدند.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، مسعود زنده‌روح کرمانی، عکاس صاحب‌نام معاصر به عنوان دبیر هنری و جعفر واحدی، رئیس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر به عنوان دبیر اجرایی شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر منصوب شدند.

✍ زانا کوردستانی