زانا کوردستانی / کتاب جمهوری بی‌واسطه / پروسه شعر ۱۴۰۰ (شعر مطفاوط_ مطفاوط طر همراه با موخره) به قلم آقای مراد قلی‌پور توسط انتشارات ارزان سوئد چاپ و منتشر شد.

در سوئد جمهوری بی‌واسطه‌ای شکل گرفت!

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، کتاب جمهوری بی‌واسطه / پروسه شعر ۱۴۰۰ (شعر مطفاوط_ مطفاوط طر همراه با موخره) به قلم آقای مراد قلی‌پور توسط انتشارات ارزان سوئد چاپ و منتشر شد. همچنین قرار است، طی روزهای آتی و از این قلم دو کتاب زیر منتشر گردد: – نجات معنا از معنا (جریان شعر پیشتاز […]

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، کتاب جمهوری بی‌واسطه / پروسه شعر ۱۴۰۰ (شعر مطفاوط_ مطفاوط طر همراه با موخره) به قلم آقای مراد قلی‌پور توسط انتشارات ارزان سوئد چاپ و منتشر شد.

همچنین قرار است، طی روزهای آتی و از این قلم دو کتاب زیر منتشر گردد:
– نجات معنا از معنا (جریان شعر پیشتاز فارسی در سوئد_ شعر پروسه/ ۲۵۰ صفحه)
– قبیله جهانی شعر (مجموعه کامل مقالات،  تئوری‌ها، نظریه، نقد شعر/ ۷۵۰ صفحه)

✍ زانا کوردستانی