جنگ را تمام کنید!!!

هرروز با سخن روز در رسانه ایرانیان اروپا

جنگ را تمام کنید!!!

جنگ را تمام کنید!!!

سرپرستان و بزرگان کشورهای سلطه گر و مدعی
مسئولین کشتار دست جمعی و کینه توزان حق به جانب
داوطلبان جنگ و خونریزی و نفاق…
کشتن مردم بی گناه و کودکان بی پناه معصوم ، به چه قیمتی!!!
چه غریبانه دست رد به سینه ملتمس کودکان می‌زنید
و چه وحشیانه اشکِ خون از چشمانِ غم زده بیرون می‌کشید
سردمداران هم که رو به تمامی اند…
زمین خرابه شد از بمباران و حجوم هولناک شما…
افراط و خشم بی حساب را تمام کنید!
سست انگاری و رعبِ دلهای مردم خسته تا کجا؟!
هیولای آتشین نفرتِ شما زمین و ساکنینش را فرسوده کرد.
بوئی از امنیت و ارادت بندگی نمی آید…
قحطی و گرسنگی و اسارتِ بی رحمانه شما ، آرمان جمعی را تمام کرد…
شکارچی قهار کره زمین شده اید خالی از خیال که سنگرهای خویش را نشانه رفته اید. سنگر کجاست خانه ی  قلبهاست…
دیوار ساکنین بر جای نشسته ی زمین ، همسایگان شماست…
نیروی گسترده ای برای فروپاشیِ آماده باشِ گرز به دست شما هم اکنون بر زمین نشست.
نترسید آماده باشان هوای آلوده…
صلاحی نیست…
قتل و کشتار چیست؟!
جنگ و نفاق نیست…
دست مهر و عطوفت است. چیزی که هرگز قادر به لمس آن نبودید و کوچکترین اقدامی نداشتید.
مردم خسته و بی سر و سامان اند. نواقصِ حقوق بشر بیداد می‌کند.اسکانِ طرحِ هویت شما همانجاست که ایستادید. پایتان  را از روی فرش همسایگان بردارید.
آنجا دیوار ظلم و شکنندگی نبوده و نیست.
دیوار ، حریمِ ماست. برای دستگیری از این هویت پنجره ای رو به جهان باز کنید . و با هم مدارا کنید . شیشه را بشکنید . اتفاق خوبی برای تردد اکسیژن حبس شده است…
شما نیاز به آزادی و تنفس دارید…
تنفس را آنجا آغاز کنید …

Please open the window…