خداحافظی ساکنین اروپا از فیس بوک و اینستاگرام

رهبران اتحادیه اروپا در پاسخی سریع و روشن گفتند: ما به فیس بوک و اینستاگرام نیاز نداریم، زندگی ما بدون آنها بسیار خوب خواهد بود.

مدتی است که اختلاف مالک فیس بوک و اتحادیه اروپا بخاطر چیزی که شاید زیاده خواهی فیس بوک باشد وارد مرحله جدیدی شده است.
مارک زاکربرگ مدتی است که اروپا را تهدی میکند که فیس بوک و اینستاگرام را در اروپا مسدود خو اهد کرد زیرا قوانین اتحادیه اروپا از انتقال اطلاعات کاربران به ایالات متحده جلوگیری می کند.

رهبران اتحادیه اروپا در پاسخی سریع و روشن گفتند: ما به فیس بوک و اینستاگرام نیاز نداریم، زندگی ما بدون آنها بسیار خوب خواهد بود.
باید دید که این اختلافات به کجا خواهد کشید و آیا ما ساکنان اروپا باید به زودی ا فیس بوک و اینستاگرام برای همیشه خداحافظی کنیم یا نه.