ویدئو قصه با ناهید قصه گو

داستان کودک”تردست ناشی “با ناهید قصه گو

داستان کودک تردست ناشی را ببنید و با صدای ناهید قصه گو بشنوید

ویدئو قصه کودک

با ناهید قصه گو

تردست ناشی

 

 

 

 

 تنظیم پریسا توکلی

بخش فرهنگی 

بخش کودک