ویدئو قصه کودک خانواده خوشبخت

داستان کودک با ناهید قصه گو (خانواده خوشبخت)

ویدئو قصه خانواده خوشبخت ، داستان حلزون های مهربانی ست که....

ویدئو قصه کودک ،خاواده خوشبخت

نویسنده کالین کلارک

ترجمه محمد َشمس

از کتاب قصه های زمستان

 

 

قصه گو : ناهید               

تنظیم و تدوین  ویدئو : 

پریسا توکلی            

بخش فرهنگی

بخش کودک