ویدئو قصه کودک

داستان کودک با ناهید قصه گو (روباه و جوجه خروس)

داستان روباه و جوجه خروس مناسب گرده سنی الف ویدئو قصه با ناهید قصه گو

ویدئو قصه کودک با ناهید قصه گو

 

 

 

 

 

روباه و جوجه خروس

 

از کتاب قصه های زمستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیم پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی

بخش کودک